Vrste usluga

  • Prvi specijalistički pregled
  • Kontrolni specijalistički pregled
  • Prvi subspecijalistički pregled
  • Kontrolni subspecijalistički pregled
  • Konzultacija
  • Konzultacija s nalazom specijalista
  • Individualna psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Obiteljska i partnerska psihoterapija

Marijana Braš je izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Osijeku, a nakon toga studij medicine u Zagrebu te je dobitnica nagrade „Drago Perović“ za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 1995. godini.

Nakon završenog dvogodišnjeg staža u DZ Medveščak u Zagrebu, započinje sa specijalizacijom iz psihijatrije u Kliničkoj bolnici u Osijeku, gdje je bila zaposlena kao psihijatar do 2006. godine. Od 2006. godine je zaposlena na Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje je od rujna 2015. godine predstojnica Klinike.

Od 2008. godine je zaposlena i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u kumulativnom radnom odnosu), te je nakon statusa višeg asistenta i docenta sada izvanredni profesor na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu te aktivno uključena kao voditelj ili predavač i na nizu drugih diplomskih i poslijediplomskih predmeta iz područja palijativne medicine, komunikacije u medicini, temelja liječničkog umijeća i općih kompetencija liječnika specijalista. Od 2017. godine je predstojnica Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na međunarodnim tečajevima trajne medicine edukacije u nekoliko zemalja u svijetu (Rusija, Italija, Austrija...). Član je mnogih hrvatskih i međunarodnih stručnih društava, urednica desetak stručnih knjiga i autoprica poglavlja i više desetaka knjiga te autorica i koautoriva više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka.

Ima bogato kliničko iskustvo u radu s  pacijentima sa svim psihičkim poremećajima, a osobito joj je područje interesa liječenje pacijenata sa posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP), anksioznim i depresivnim poremećajima, kao i pacijenata sa raznim komorbidnim somatskim bolestima (osobito paccijenata s kroničnom boli, onkoloških bolesnika i pacijentima kojima treba palijativna skrb).